Aicinājums ziedot

 Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus;

un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.

                          /Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:6/.

Viesītes Brīvības baznīca šobrīd ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, jo no tās uzcelšanas laika 1939. gadā nav veikti nekādi nopietni renovācijas darbi. Ēkai vairākās vietās ir bojāts jumta segums, kas nav mainīts kopš uzcelšanas brīža, lietus ūdens tek uz baznīcas sienām un sijām, daudzās vietās ir bojāti logi, tikpat kā nefunkcionē apkures krāsnis. Baznīcā nav veikti nekādi siltināšanas darbi. Telpu Iekšējā elektroinstalācija ir vēl no pirmskara laika un netur vajadzīgo slodzi. Nepieciešams arī ir baznīcas iekšējais kosmētiskais remonts. No baznīcas uzcelšanas laika nav veikta tās ārējā apdare.

Lai saglabātu ēkas funkcionalitāti, Viesītes evaņģēliski luteriskā draudze ir uzsākusi darbus, lai daļēji atjaunotu un renovētu baznīcu.

Draudzes locekļu finansiālās iespējas nav lielas, dievkalpojuma laikā savāktie ziedojumi tiek izmantoti baznīcas ēkas ikdienas uzturēšanai un dievkalpojumu nodrošināšanai.

Draudze vēršas pie jebkura kristieša, bijušā un esošā viesītieša, Viesītes novada iedzīvotāja un uzņēmēja ar lūgumu: savu iespēju robežās ziedojiet kādu naudas summu Viesītes Brīvības baznīcas ēkas atjaunošanā un renovācijā.

Viesītes evaņģēliski luteriskās draudzes rekvizīti:

 reģ. Nr. 90000298634,     konta Nr. LV75UNLA0050010572501

 a/s „SEB banka”,     SWIFT kods UNLALV2X.

Veicot ziedojumu lūdzam norādīt precīzi savu vārdu un uzvārdu, dzīves vietas adresi. Visi ziedotāji tiks ierakstīti baznīcas Ziedojumu grāmatā un būs redzami baznīcas mājas lapā www.viesitesbrivibasbaznica.lv. Ja vēlaties palikt kā anonīms ziedotājs, tad lūdzu to norādīt.

SAZIEDOTIE  LĪDZEKĻI 

Uz 2015. gada 1. augustu bija saziedoti   EUR  4667,70  ?

Dāsnākais ziedotājs š.g. 3. ceturksnī bija   Viesītes novada dome  ar  EUR 600,- baznīcas āra apgaismojuma izveidei

No saziedōtās naudas š.g. 3. ceturksnī bija izlietoti  EUR  1270,81  baznīcas āra apgaismojuma izveidei.